پیام مدیر عامل

آموختن و یادگیری باید هدف اصلی ما باشد، حتی امروز من خودم را دانش آموزی مشتاق می دانم که برای یادگیری چیزهای جدید بسیار کنجکاو و پیگیر می باشد. یادگیری و کسب دانش بخش مهمی از زندگی من می باشد. انتقال دانش و یا ارائه راه کارهای نوین نیز برای من  یک حس رضایت بی نظیر است. هر آنچه که بدست آورده ام و کسب کرده ام بر اساس دانش آموخته هایم می باشد. آموختن سن ندارد و هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست. آموختن باید هدف شما باشد.

مهندس فرنوش فخیمی

فهرست